Guitar

8th Noise SOREMO Toshi Yanagi

Toshi Yanagi

 

Bass

 
8th Noise SOREMO Armand Sabbl-lecco

Armand Sabbal-lecco

Ed Poole

8th Noise SOREMO Ed Poole
8th Noise SOREMO Jerry Watts

Jerry Watts

8th Noise SOREMO Jorgen Carlsson
8th Noise SOREMO Pete Griffin

Pete Griffin

 

Drums

8th Noise SOREMO Charlie Paxon

Charlie Paxson 

8th Noise SOREMO Geoff Dugmore

Geoff Dugmore

8th Noise SOREMO Matt Laug

Matt Laug

8th Noise SOREMO Shane Gaalaase

Shane Gaalaase

8th Noise SOREMO Steve Ferrone

Steve Ferrone

Keys / Composer

8th Noise SOREMO Aldo Shilaku

Aldo Shilaku

8th Noise SOREMO Fred Kron

Fred Kron

8th Noise SOREMO Matt Rhode

Matt Rohde

 
8th Noise SOREMO Ryan Beverage

Ryan Beverage

Vocal

8th Noise SOREMO Cleto Escobedo

Cleto Escobedo

8th Noise SOREMO Kara Briz

Kara Briz

8th Noise SOREMO Robbie Wyckoff

Robbie Wyckoff

 

© 2018@SOREMO Co., Ltd. All Rights Reserved.